InfoThuis TV
donderdag 1 juni 2023

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Primaire waterkeringen Delfland in goede staat

Delfland beheert 55 km aan primaire waterkeringen. Dit zijn de duinen langs de Noordzeekust en de Delflandsedijk, langs het Scheur en de Nieuwe Waterweg.

De primaire waterkeringen binnen ons beheergebied zijn in goede staat, zo staat te lezen in de Veiligheidsrapportage waarmee Delfland jaarlijks rapporteert aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Grote delen van Nederland liggen onder zeeniveau. Ook in ons gebied is dat zo. Deze gebieden zijn kwetsbaar voor overstromingen. De primaire waterkeringen beschermen ons daartegen. Delfland heeft de wettelijke taak om te beoordelen of de waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm, ze te inspecteren en onderhouden en waar nodig de waterkeringen te verbeteren. Een aantal onderdelen voldoet nog niet aan de nieuwste norm. Het gaat daarbij om een gebied tussen waterkering en vaargeul.

Die onderdelen meldt Delfland aan bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP bekijkt samen met Delfland (beheerder van de dijk) en Rijkswaterstaat (beheerder van de vaargeul) welke maatregelen nodig zijn en wanneer deze worden uitgevoerd. Tot die tijd borgen wij de veiligheid met tijdelijke maatregelen.

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen in Nederland aan de nieuwste norm voldoen. De meest urgente dijktrajecten worden daarbij als eerste opgepakt.